Kosztorysy powykonawcze

Kosztorysy powykonawcze wykonujemy na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej ( z ewentualnymi naniesionymi zmianami) lub w przypadku jej braku, na podstawie obmiaru robót. Ze względów logistycznych nasze kosztorysy powykonawcze wykonujemy w Krakowie i okolicach (z reguły jest konieczność dokonania obmiarów w terenie). Każda zmiana zakresu robót powoduje zmianę ich wartości, co powinno zostać prawidłowo obliczone.

Fachowa pomoc

Zapraszamy Inwestorów i Wykonawców. Prawidłowe wyliczenie końcowej wartości robót pozwoli na rzetelne i uczciwe rozliczenie się z wykonanych i odebranych prac. Kosztorys wyceniany jest na podstawie cen publikowanych w wydawnictwach Sekocenbud, lub dostarczonych dokumentów. Zapraszamy do kontaktu.

Co to jest kosztorys powykonawczy?

Kosztorys powykonawczy jest to dokument sporządzany po zakończeniu prac budowlanych. Określa on dokładne oraz rzeczywiste koszty danej inwestycji. Służy do określenia wynagrodzenia Wykonawcy i zawiera ostateczną wartość przedsięwzięcia.

Co zawiera kosztorys powykonawczy?

Kosztorysy powykonawcze zawierają przede wszystkim ostateczne koszty wynagrodzenia Wykonawcy. Znajdują się w nich również podstawowe dane Inwestora, Wykonawcy oraz obiektu, jego ogólną charakterystykę, oraz rzeczywiste ceny robót.

Do czego potrzebne są kosztorysy powykonawcze?

Kosztorysy powykonawcze sporządzane są wtedy, gdy nie był opracowany kosztorys ofertowy (dla ceny ryczałtowej), ilość i rodzaj prac uległy zmianie, jak również w sytuacjach, gdy umowa przewidywała rozliczenie kosztorysowe. Opracowywany jest na podstawie nośników cenotwórczych lub cen jednostkowych, ustalonych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą i definiuje ostateczną wartość przedsięwzięcia oraz wynagrodzenie Wykonawcy.

Jak zamówić kosztorys powykonawczy?

Kosztorys powykonawczy można zamówić wypełniając formularz na naszej stronie internetowej lub poprzez e-mail. Należy wpisać temat oraz zakres prac. Następnie po otrzymaniu wyceny oraz terminu wykonania zlecenia, można potwierdzić zlecenie. Po wykonaniu zadania na pocztę elektroniczną zostanie wysłany kosztorys i faktura. Możliwe jest również dostarczenie wersji papierowej.